YùnQí

github
  Alex.Kang July 23rd, 2021 at 09:16 pm

  export PATH=/opt/homebrew/bin/:$PATH

  Alex.Kang May 9th, 2021 at 10:13 pm

  原来是我把爱情当成了亲情。

  Alex.Kang April 14th, 2021 at 11:59 pm

  很激动又很失败的一天。

  YunQi March 17th, 2021 at 05:56 pm

  真不想为你们这些破人考虑这么多了。

  YunQi March 15th, 2021 at 09:44 pm

  生活怎么过的这么警惕?

  YunQi March 9th, 2021 at 11:05 pm

  勇敢面对,没有什么过不去。

  YunQi February 23rd, 2021 at 10:27 pm

  扛着。

  YunQi January 10th, 2021 at 08:18 pm

  就这样吧。

  YunQi November 30th, 2020 at 10:37 pm


  明天一定是美好的一天。

  YunQi August 18th, 2020 at 04:48 am

  这是惊喜吗。

  YunQi June 12th, 2020 at 10:46 pm

  才发现是一个废人。苟活着。

  YunQi May 8th, 2020 at 04:21 am

  是不是会有一天,终究会成为金钱的傀儡。

  YunQi May 6th, 2020 at 08:35 pm

  niz的客服态度是真的差。

  YunQi April 22nd, 2020 at 05:47 am

  你要什么,做什么?

  YunQi March 9th, 2020 at 03:32 am

  完全找不到解决方案的一天。

  YunQi February 1st, 2020 at 08:06 pm

  “得先让豪绅出钱,带着百姓捐钱。豪绅捐了,百姓才跟着捐。钱到手后,豪绅的钱,如数奉还,百姓的钱,三七分账。”--让子弹飞

  YunQi January 15th, 2020 at 03:03 am

  回家总是很恐惧,大概是回家后失去了一些自由和隐私吧。

  YunQi December 6th, 2019 at 12:08 am

  今天又是心情不美丽的一天,太难了,淘宝被封了,好难受啊,好想哭。我的五年淘宝店他就这么没了,我想申诉一下,不知道小二能不能通过。

  YunQi December 1st, 2019 at 12:12 am

  12月~你好

  YunQi November 30th, 2019 at 04:21 am


  多共享、分享才会发现意外。

  YunQi November 28th, 2019 at 01:39 am

  对待任何人,涉及利益,一定要说清楚在做。

  YunQi November 25th, 2019 at 04:27 am

  平平淡淡,什么都走在路上。

Contact information

About me

 • 来自北方的一个小城市,有趣,有酒,有故事。

那年今日